Τρίτη, Νοεμβρίου 1

Απάνθρωπη και ανεδαφική η πολιτική για την υγεία


Στο όνομα της οικονομικής κρίσης αποδυναμώνουν τις δομές του συστήματος Υγείας και μέσα από τις δραστικές περικοπές των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση των ασφαλισμένων, εργαζομένων και συνταξιούχων για υπηρεσίες Υγείας που αφορούν φάρμακα, εξετάσεις και πρόσθετη περίθαλψη. Έτσι,  οδηγούν   σε υποβάθμιση την παρεχόμενη περίθαλψη θέτοντας σε κίνδυνο την Υγεία των ασθενών συμπολιτών μας. Τα παραπάνω καταγγέλει ο Ιατρικός Σύλλογος ΠΥΡΓΟΥ- ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΔΣ προς τα μέλη του

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πύργου Ολυμπίας το τελευταίο χρονικό διάστημα, έγινε δέκτης πολλών καταιγιστικών, δημοσιεύσεων και πληροφοριών για μια σειρά από αποφάσεις κυρίως της Πολιτείας αλλά και από καταθέσεις και ψήφιση νομοσχεδίων, δημοσιοποίησης του Κανονισμού λειτουργίας και πα ροχών του ΕΟΠΠΥ, δημοσιεύσεων για μειώσεις του μισθολογίου των γιατρών του ΕΣΥ, συγχωνεύ σεις κλινικών, διάθεσης δημόσιων κρεβατιών σε ιδιωτικές Ασφαλιστικές εταιρείες, αλλαγή του τρό που έναρξης ειδικότητας των ανειδίκευτων ιατρών, και πολλά άλλα.
                Έτσι αποφάσισε ότι όφειλε, να απευθυνθεί σε σας, για να σας ενημερώσει υπεύθυνα και να προ τείνει ότι εκτιμά πως  είναι το ορθό, και κυρίως να ακούσει τις δικές σας απόψεις και προτάσεις.
                Το έχουμε δηλώσει δημόσια κι άλλη φορά, ότι είναι δεδομένο ότι βιώνουμε ήδη και θα βιώσουμε έ ντονα τους επόμενους μήνες, την τεράστια αλλαγή «προς το χειρότερο» του τρόπου που θα παρέ χονται οι υπηρεσίες υγείας, στους πολίτες, απ όλους τους γιατρούς –κι αυτό αφορά όλους -όπου κι αν απασχολούνται  και περισσότερο τους πολλούς πια άνεργους (νέους) γιατρούς και στην περιοχή μας.  Κι ασφαλώς αυτό αφορά και τους πολίτες.

                        Συνάδελφοι ο νόμος για τον ΕΟΠΥΥ είναι ήδη νόμος του Κράτους και ήδη γίνονται οι πρώτες ουσι αστικές κινήσεις για την ολοκληρωτική λειτουργία του. Δεν υπάρχει ανανέωση συμβάσεων με τον Ο ΑΕΕ, με τον ΟΠΑΔ και από την 1η Νοεμβρίου υπάρχει εντολή να δοθούν σε όλους τους γιατρούς κοι νού τύπου συνταγολόγια από το ΙΚΑ..

                        Ήδη υπάρχει για τον ΕΟΠΥΥ η απόφαση ψήφισμα της Γ.Σ.  του ΠΙΣ της 20-8-11 που 1. Απέρ ριπτε στο σύνολο του το κυβερνητικό σχέδιο για τον ΕΟΠΠΥ και 2. καλούσε τα συναρμόδια Υπουργεία να μην προχωρήσουν στην υλοποίησή του και να επανεξετάσουν συνολικά το σχεδιασμό τους βάσει των προτάσεων του Ιατρικού Κόσμου.
3. Καλούσε ακόμη το σύνολο του Ιατρικού κόσμου να αντιδράσει συνολικά και μαχητικά στις διαγρα φόμενες εις βάρος τους και εις βάρος της Υγείας του Λαού εξελίξεις οι οποίες υπαγορεύονται, ό πως ανέφερε ο ΠΙΣ  από μια «απάνθρωπη και ανεδαφική πολιτική για την υγεία» στο όνομα της οικονο μικής κρίσης και 4. εξουσιοδότησε το ΔΣ του ΠΙΣ να καταρτίσει από εμπειρογνώμονες μια τεκμηρι ωμένη και κοστολογημένη πρόταση Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Ιατρικής Απασχόλησης και Αμοι βών με τον ΕΟΠΠΥ για μια ΠΦ  όλου του Ελληνικού Λαού σύμφωνα και  με τις προτάσεις του Ιατρι κού κόσμου και επίσης ανέφερε η εισήγηση, θα ελάμβανε τις απαιτούμενες αποφάσεις, σε συνεργα σία με τους Προέδρους όλων  των Ι Σ της χώρας.

                        Ο ΠΙΣ καλούσε τους Ι Σ της χώρας να ενημερώσουν  τα μέλη τους ώστε, κανείς γιατρός να μην υπογράψει την υποτιμητική σύμβαση με τον ΕΟΠΠΥ και να αναστείλουν (οι Ιατρ. Σύλ.) την έκδοση των αιτουμένων πιστοποιητικών (βεβαιώσεων) για διάστημα 3-6 μηνών.
Πρότεινε (στους συμβεβλημένους ιατρούς) την υποβολή αγωγών σε Προέδρους και Διοικητές Ασφαλιστικών Οργανισμών για την μη εμπρόθεσμη εξόφληση των οφειλομένων τους στους γιατρούς με την συνδρομή και των Ιατρικών Συλλόγων και του ΠΙΣ (υπενθυμίζουμε εδώ ότι οι συμβάσεις είναι ατομικές, και όχι όπως ζητάμε, εδώ και χρόνια συλλογικές) ..
Επίσης πρότεινε την υποβολή μηνύσεων κατά παντός υπευθύνου που διαπομπεύει δημοσίως τον Ιατρικό Κλάδο, χωρίς να υπάρχουν αποφάσεις και από την Δικαιοσύνη. Αυτά στις 28-8-11 εν μέσου θέρους (και αδειών των γιατρών) και με κάποια θέματα να τρέχουν ίσως και πιο γρήγορα απ ότι θα μπορούσαμε να φαντασθούμε όλοι. Νέα Μισθολόγια με πολλές περικοπές, Εφεδρείες, (και για γιατρούς–φαρμακοποιούς και νοσηλευτές εκτός αυτών του ΕΣΥ), εφημερίες Τομέα,  κα πολλά.
Έτσι οδηγηθήκαμε αυτές τις ημέρες, με πολλά ιατρικά θέματα να τρέχουν και να διαφοροποιούνται από μέρα σε μέρα, σε μια περίοδο με πολλές ασάφειες και νέα δεδομένα, έτσι που από πολλούς ζητιέ ται ανοιχτά (κι από εμάς) η επικαιροποίηση των θέσεων μας και μια καινούργια ΓΣ του ΠΙΣ  με τη συμμετοχή των νέων εκπροσώπων και των Προέδρων των ΙΣ όλης της χώρας. Για να ληφθούν πα νελλήνια κοινές αποφάσεις–που να σηματοδοτούν την ενότητα και τη δράση για την προάσπιση του επιπέδου των υπηρεσιών υγείας, τη μισθολογική και εργασιακή διασφάλιση όλων των γιατρών και τη θωράκιση της προσφερόμενης περίθαλψης και φροντίδας σε ένα επίπεδο αναγκαίας ποιότη τας για όλους τους Έλληνες.
Ήδη με απόφαση του από τις 18-10-11 ο ΠΙΣ γνωστοποίησε την  πρόθεση του να καλέσει για το Κυριακή  6 Νοεμβρίου 2011 Γενική Συνέλευση των εκπροσώπων και των Προέδρων των Ιατρικών Συλ λόγων..

                        Εν τω μεταξύ λάβαμε μέρος μαζί τον Γενικό Γραμματέα του ΙΣΠΟ τον Γ. Δάρα και τον κ. Γιάννη Παρα σκευόπουλο σε συνάντηση την Τετάρτη  5/10/11 στην Τρίπολη με τη παρουσία Εκπροσώπων και Προέδρων από 7 Ιατρικούς Συλλόγους της Πελοποννήσου, της Προέδρου του ΙΣ Πειραιά, και του Προ έδρου του ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ όπου, παρουσιάσαμε τα προβλήματα μέσω τηλεόρασης στην κοινωνία και τους Πολίτες της Πελοποννήσου, και αναζητήσαμε θέσεις απαντήσεις και συγκλήσεις –για τις υπη ρεσίες υγείας για να διασφαλίζεται το απαραίτητο επίπεδο ποιότητας, που έχουμε όλοι ανάγκη.

Λάβαμε επίσης, μέρος σε δύο συναντήσεις στην Αθήνα το Σάββατο και την Κυριακή 15 και 16/10 /11 (του ΠΟΣΕΥΠΙΚΣΑ και στον ΙΣΑ) μεγάλου μέρους εκπροσώπων του Ιατρικού Κόσμου όπου ακο ύσαμε απόψεις και καταθέσαμε  και τους δικούς μας προβληματισμούς.

                Και υπάρχει από τον ΙΣΑ και όλους τους συμμετέχοντες που παραβρέθηκαν σ αυτήν την συνάντηση, μια απόφαση της 16-10-11, την οποία θέτουμε περιληπτικά υπ όψιν σας.
                        Στο Συνεδριακό χώρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση των Προέδρων και εκπροσώπων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας και άλλων κλαδικών ιατρικών φορέων, καθώς και εκ προσώπων χρηστών Υγείας, υπό την αιγίδα του Ι.Σ.Α, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Επιστημ ονικού Υγειονομικού Επιστημονικού Προσωπικού του Ι.Κ.Α της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε), της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας–Πειραιά (Ε.Ι.Ν.Α.Π) και της Ένω σης Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής..
                        Η συζήτηση κάλυψε όλα τα θέματα που αφορούν στο χώρο της Υγείας και των λειτουργών της, καθώς και στους τρόπους αντίδρασης στα προαποφασισμένα και τετελεσμένα. Πρωταρχικός στόχος της συνά ντησης ήταν η προστασία του υπέρτατου κοινωνικού αγαθού της Υγείας για τους Έλληνες πολίτες και της επιστημονικής και επαγγελματικής αξιοπρέπειας του Έλληνα Ιατρού.

                        Η συγκέντρωση αναφέρθηκε
1.Στά σχέδια αποδυνάμωσης μέσω της ασκούμενης πολιτικής των δομών του Συστήματος Υγείας συνολι κά, την αποψίλωση των Μονάδων Υγείας από το υπηρετούν πάσης φύσεως προσωπικό και των ιατρών συ μπεριλαμβανομένων, στα μέτρα τύπου εφεδρείας και στη κατάργηση οργανικών θέσεων ιατρών και νο σηλευτών.
2.Τη μεγάλη επιβάρυνση των ασφαλισμένων, εργαζομένων και συνταξιούχων μέσα από δραστικές περικο πές των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας που αφορούν φάρμακα, εξετάσεις και πρόσθετη περίθαλψη οδηγώντας σε υποβάθμιση την παρεχόμενη περίθαλψη και θέτοντας σε κίνδυνο την Υγεία των ασθενών συμπολιτών μας.
3. Ο τρόπος λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, (ανέφερε η απόφαση) μαζί με τον  Κανονισμό των Παροχών Υγείας, αποστερεί τον Έλληνα ασφαλισμένο από τις ιατρικές υπηρεσίες χιλιάδων Ελλήνων έμπειρων γιατρών, με συνέπεια και την εξαθλίωση του Έλληνα αυτοαπασχολούμενου ιατρού. Στην ίδια συγκέντρωση προς το τέ λος προτάθηκε η συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις του Ι.Κ.Α και η αποχή όλων των ιατρών από τα καθήκοντά τους στις 19 και 20/10/2011.
(Οφείλω να σημειώσω εδώ ότι, οι αποφάσεις για κήρυξη Πανελλήνιας Πανιατρικής απεργίας θεσμικά ανήκουν μόνο στον ΠΙΣ – κάτι που τελικά έπραξε καθυστερημένα – και μας το γνωστοποίησε με ΦΑΞ το οποίο λάβα με στα γραφεία μας, την Τρίτη το μεσημέρι 18-10-11, και ώρα 13,30 μμ) και έτσι με δεδομένη την ώρα, την απεργία των ΜΜΕ κλπ. ήταν αδύνατο να σας ενημερώσουμε έγκαιρα.
                        Προτάθηκε λόγω αδυναμίας και δυσκολίας στην προσβασιμότητα στο σύστημα ηλεκτρονικής συντα γογράφησης των γιατρών και έλλειψης ασφάλειας του συστήματος (ιδίως στο e diagnosis), με α ποτέλεσμα να διακινδυνεύουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, να εξεταστεί η αποχή των ιατρών από αυτήν, μέχρι την ασφαλή ολοκλήρωση του συστήματος.
Για τον ΕΟΠΠΥ μεταξύ άλλων ως κόκκινη γραμμή ορίστηκε από όλους τους παρευρισκόμενους ια τρικούς συλλόγους η δυνατότητα συνταγογράφησης και παρακλινικών εξετάσεων από όλους τους συμβεβλημένους και μη.

                        Με μόνο θέμα τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. με το Διοικητή του ΕΟΠΥΥ, κ. Βουδούρη την Τετάρτη 19-10-11. Ο  Π.Ι.Σ., μετέφερε τη γενικότερη ανησυχία του ιατρικού κόσμου για τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις εργασιακές σχέσεις των ιατρών και τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Διατυπώθηκαν λεπτομερείς διευκρινιστικές ερωτήσεις για τα επι μέρους άρθρα του Κανονισμού, από τα πα ρευρεθέντα στη συνάντηση, μέλη του ΔΣ του ΠΙΣ.
                        Ο κ. Βουδούρης, προανήγγειλε τη διαμόρφωση ενός διαφορετικού κειμένου κανονισμού από το ΔΣ του  ΕΟ ΠΥΥ το οποίο θα υποβληθεί προς τους συναρμόδιους Υπουργούς και γνωστοποίησε την πρόθεσή του να ει σηγηθεί τις συλλογικές συμβάσεις, αλλά μέσα στα πλαίσια του ορισμένου αριθμού των 15.000 ελευθε ροεπαγγελματιών ιατρών που πρόκειται να συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ με το καθεστώς της πάγιας αντι μισθίας (βάσει capitation) χωρίς να γνωστοποιήσει κριτήρια ε πιλογής (Εμείς ζητάμε να γνωστοποιηθούν έγ καιρα τα κριτήρια αυτά και να δημοσιοποιηθούν).

Εξέφρασε την πρόθεσή του να εισηγηθεί την απάλειψη των τιμών στα κλιμάκια αντιμισθίας για να μην υπάρξει καθήλωση για πολλά χρόνια, την εξαίρεση από την εργασιακή εφεδρεία των Ιατρών και την δια σφάλιση των ιατρικών θέσεων στις μονάδες υγείας (ΙΚΑ) ενώ διαβεβαίωσε την ανάληψη των οι κονομικών υποχρεώσεων του ΟΠΑΔ απέναντι στους ιατρούς, επαφιέμενος για την εξόφληση, στην χρηματοδότηση από την κυβέρνηση. Ζητήθηκε η σαφής δέσμευση και όσο είναι δυνατόν ο χρονικός καθορισμός της πληρωμής των οφειλομένων.
Τέλος διατύπωσε την πρόθεσή του να εισηγηθεί την ελεύθερη συνταγογράφηση σε όλους τους Ιατ ρούς που θα πιστοποιηθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα, οι οποίοι και θα λάβουν τους σχετικούς κωδικούς μετά από αίτησή τους.   (Εμείς ζητάμε την πιστοποίηση όλων όσων το επιθυμούν). Αναγνώρισε όμως ότι αυτές του οι προθέσεις δεν έχουν αποφασιστικό χαρακτήρα, αλλά θα διατυπωθούν ως εισήγηση προς την κυβέρνηση η οποία θα λάβει και τις τελικές αποφάσεις.

                        Εκ μέρους των εκπροσώπων του Π.Ι.Σ. διατυπώθηκε η θέση ότι και οι συγκεκριμένες προτάσεις του κ. Βου δούρη εμπίπτουν στο πνεύμα του Ενιαίου Κανονισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, όπως έχει δημοσιοποιη θεί και ο οποίος στην ουσία απορρίπτει την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Π.Ι.Σ. για την θεσμο θέτηση ενός Ενιαίου Εξωνοσοκομειακού Συστήμ. Πρωτοβάθμ. Φροντίδας Υγείας στο οποίο θα εντάσσο νται όλοι οι ιατροί που επιθυμούν, με αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση και με ελεύθερη πρόσ βαση στην συνταγογραφία και παραπεμπτικογραφία, βάσει Γενικής Συλλογικής Σύμβασης που θα συνάψει ο Π.Ι.Σ. με τον ΕΟΠΥΥ.
Επισημάνθηκε ωστόσο ως θετική η πρόθεση της ελεύθερης συνταγογράφησης, εφ όσον θεσμοθετηθεί από την κυβέρνηση και εφαρμοσθεί, πράγμα το οποίο μέχρι στιγμής δεν διασφαλίζεται.
Για το σοβαρότατο ζήτημα του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας καθώς και για τα κρίσιμα θέματα της ε ργασιακής εφεδρείας ιατρών, της κατάργησης ιατρικών θέσεων στις Μονάδες Υγείας, τις συνε νώσεις νοσοκομειακών τμημάτων, τις καθυστερούμενες αμοιβές από τον ΟΠΑΔ και όχι μόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. απεφάσισε να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση  των Εκπροσώπων των Ιατρικών Συλλόγων της Επικρατείας, την Κυριακή  6  Νοεμβρίου 2011  στην Αθήνα.

Εμείς συνάδελφοι, ειδικότερα για την σχέση των γιατρών με το ΕΟΠΠΥ εκτιμάμε:
Τα προτεινόμενα από τον δημοσιοποιημένο Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας και Παροχών Υγείας του ΕΟΠΠΥ όσον αφορά τις προτεινόμενες αμοιβές για τους γιατρούς, τις συνθήκες εργασίας, τις παροχές προς τους ασφαλισμένους που μειώνονται δραματικά  και πολλά άλλα απ εμάς κρίνονται ως απαράδεκτα.
1. Εμείς ζητάμε την θεσμοθέτηση και στις σχέσεις των  γιατρών με τον ΕΟΠΠΥ συλλογι κών συμβά σεων εργασίας με τον ΠΙΣ και τους ΙΣ της χώρας για όλους τους γιατρούς που θα επι θυμούσαν να ενταχθούν.
2. Την αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση και την ανακοστολόγηση των ιατρικών πράξεων 3. Την ελεύθερη προσβασιμότητα όσων το επιθυμούν να εισέλθουν και την δυνατότητα όλων όσων δεν επιθυμούν να ενταχθούν, να εκδίδουν συνταγές σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΠΥ, και παραπεμπτικά εξετάσεων.
4. Ζητάμε για τους γιατρούς αξιοπρεπείς αμοιβές, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας (ώρες – αριθμό εξυπηρετούμενων καθ ημέρα ατόμων κλπ) και ασφαλώς αξιοπρεπείς αντικειμενικά συνθήκες και δεδομένα για την διασφάλιση της καλύτερης αντιμετώπισης των ασφαλισμένων πολιτών στον ΕΟΠΠΥ.
5. Εάν δεν γίνουν αποδεκτά αυτά τα βασικά θέματα θα συστήσουμε στα μέλη μας να μην ενταχθούν στον ΕΟΠΠΥ  «και επ αυτού θα θέλαμε και την δική σας τοποθέτηση».

Υπάρχει και πρόταση για συγκέντρωση εξουσιοδοτήσεων από τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγ ους πανελλαδικά για τη σύναψη συλλογικής σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Κι αυτό το θέτουμε υπ όψιν σας..

Για τα οφειλόμενα προς τους γιατρούς από τον ΟΠΑΔ και πολλά άλλα Ασφαλιστικά Τα μεία 
1..Διατυπώνουμε για άλλη μια φορά την έντονη διαμαρτυρία μας για αυτή την πραγματικότητα    - που θυμίζει ιδιότυπη διακοπή πληρωμών εκ μέρους του Δημοσίου  -μέχρι του σημείου να χρηματοδοτείται η συνέχιση της παροχής Ιατρικών υπηρεσιών σε Ταμεία που πληρώνουν ή μάλλον πλήρωναν κατά πράξη και περίπτωση, από τους συμβεβλημένους γιατρούς. Δηλαδή κάποιοι γιατροί χρημα τοδοτούν την συνέχιση παροχής υπηρεσιών σε Ταμεία από δικούς τους ίδιους πόρους (χρήματα).
Και φυσικά αυτό δεν συμβαίνει μόνο με τον ΟΠΑΔ αλλά με τα περισσότερα Ταμεία.
2. Σας διαθέτουμε Εξώδικη Διαμαρτυρία Πρόσκληση Δήλωση που διαμόρφωσαν οι νομικοί σύμβουλοι του Ι Σ Α αλλά και του ΙΣΠ (πολύ πρόσφατα) και την οποία συνιστούμε  να καταθέσετε  μαζί και με την δική μας συμβολή από νομικούς της περιοχής μας.
3.Δεν ισχύει επί του παρόντος νομοθετικά συνταγματικά ο συμψηφισμός μεταξύ οφειλομένων από το Δημόσιο προς τους ιδιώτες και αυτών που οφείλουν να καταβάλλουν οι ιδιώτες προς το Δημόσιο για φόρους εισφορές κλπ. Θεωρούμε πάντως ένα μεγάλο ζήτημα που πρέπει να τεθεί πανελλήνια.
Έχει προταθεί να υποβληθούν και εξώδικα για τον καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων αποπληρωμής των δε δουλευμένων από τον Ο.Π.Α.Δ και τα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία. Σχετική είναι και η εξώδ. Διαμαρτ. του ΙΣΑ. Υπάρχουν πληροφορίες –που δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε – ότι μετά την καταβολή της 6ης δόσης από την ΕΕ ΕΚΤ και το ΔΝΤ   θα καταβληθούν και αμοιβές δυο μηνών  από τον ΟΠΑΔ από τα οφειλόμενα σε γιατρούς.

Για την εργασιακή εφεδρεία η οποία αφορούσε γιατρούς και εργαζόμενους στον χώρο της υ γείας, προστέθηκε τελικά κατά την ψήφιση του «Πολυνομοσχεδίου» την Πέμπτη 19/10/11 τροπολο γία στο Κεφάλαιο Γ,  άρθρο 33, παράγρ. 7, περίπτωση β, που αναφέρεται στις «Κατάργηση κενών Ο ργανικών Θέσεων του Δημόσιου Τομέα, στην προσυνταξιοδοτική και εργασιακή εφεδρεία»  η οποία αναφέρει πως «δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγρ. 3 έως 6, του άρθρου (33) μεταξύ άλλων, «Το ιατρικό, νοσηλε υτικό και παραϊατρικό προσωπικό του ΕΣΥ, των δημόσιων νοσηλευτικ. Ιδρυμάτ. των φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας, του ΕΚΑΒ  καθώς και των Ασφαλιστικών Ταμείων». 

Για το Νοσοκομείου Πύργου και τους Ιατρούς και τους εργαζόμενους σ αυτό:
Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην πρόθεση συνένωσης Κλινικών  και στο Νοσοκομείο Πύργου, στην προτεινόμενη εφημερία τομέα η οποία θα αποτελεί μεγάλο λάθος, θα έχει συνέπειες και θα προκαλέσει μεγάλα προβλήματα αν τελικά εφαρμοστεί,  επίσης ζητάμε την διενέργεια ασφαλών εφημεριών με τις απαιτούμενες συνθέσεις ειδικευμένων και ειδικευόμενων. Αυτό αφορά και την ασφάλεια των προσερχόμενων πολιτών και των γιατρών νοσηλευτών. Ζητάμε να πληρωθούν οι αμοιβές των καθυστερούμενων και δεδουλευμένων εφημεριών, να υπάρξει πρόνοια για την μή περαιτέρω μείωση των μισθών στα πλαίσια του Ενιαίου νέου μισθολογίου, οι οποίοι έχουν μειωθεί από την διαφορετική φορολόγηση των εφημεριών τους και να μην μειωθεί το ποσό που θα διατεθεί το νέο έτος 2012, για εφημερίες σήμερα που το Νοσοκομείο Πύργου καλείται να αντιμετωπίσει αυξημένες ανάγκες κι αυξημένη προσέλευση πολιτών. Παρέχουμε τέλος την ομόθυμη στήριξή στα κλαδικά αιτήματα των νοσοκομειακών ιατρών.

Σας ενημερώνουμε για την πρόθεση να εφαρμοστεί η αναγραφή της δραστικής ουσίας και όχι της ε μπορικής ονομασίας στις συνταγές φαρμάκων. Αυτό σε πρώτη εκτίμηση το θεωρούμε  ύποπτο και επικίνδυνο. Επικίνδυνο να επιλέγει το σκεύασμα που θα δοθεί στον ασθενή όχι ο γιατρός που τον έχει εξετάσει, αλλά ο φαρμακοποιός, που οφείλει να εκτελέσει την εντολή του ιατρού.

Για το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας που αφορά την «Ίδρυση Επιστημονικών Εταιρειών και Ιατρικών Ειδικοτήτων-Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Επιστημών Υγείας-Την απόκτηση Ιατρικής Ειδικότητας και την συνεχιζόμενη εκπαίδευση των Ιατρών» το οποίο δεν έχει λάβει την τελική του μορφή, ως εκ τούτου δεν μπορούμε να το κρίνουμε στην ολότητά του, φαίνεται πάντως σε πρώτη εκτίμηση, πως κινείται σε λάθος κατεύθυνση.
Η θέση μας είναι πως πρέπει να διασφαλιστεί: 1. η αξιοκρατία, 2. η αδιαβλητότητα στις εξετάσεις, 3.Η προτεραιότητα των γιατρών που αναμένουν, αρκετά χρόνια για λήψη ειδικότητας και 4. Η σταδιακή μετάβαση στην εφαρμογή του νέου συστήματος.

Επίσης ζητάμε την τήρηση επιστημονικών κριτηρίων και την διασφάλιση όλων όσων επιθυμούν να συμμετέχουν στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ζητούμε ακόμη την συμμετοχή του κράτους στις δαπάνες της μετεκπαίδευσης όλων των γιατρών (που το επιθυμούν).

Έχουμε την πρόθεση να ενημερώσουμε τους κοινωνικούς Φορείς για τις επερχόμενες αλλαγές στον τρόπο που θα παρέχεται η δημόσια κυρίως υγεία στην ΠΦ και στην Βθμια υγεία, καλώντας στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου, όλους τους εκπροσώπους των εργαζομένων και συνταξιούχων, όλους τους κοινωνικούς φορείς οι οποίοι θα είναι δέκτες των δυσμενών αλλαγών που δρομολογούνται – μερικές εκ των οποίων είναι ήδη ορατές- και φυσικά τους αφορούν.  

                        Για το ΤΣΑΥ και την αντιπροσωπεία μας στον Νομό Ηλείας (Πύργος) γνωρίζετε πως από τον Ι ούνιο με απόφαση της Δσης του ΤΣΑΥ καταργήθηκαν οι περιφερειακές αντιπροσωπείες –όπου δεν υπήρχε μόνιμο γραμματειακό προσωπικό του ΤΣΑΥ και οι εισφορές μας κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς..

                        Από τον πρώτο καιρό εγγράφως ζητήσαμε   να κρατήσουμε  κάποιες αρμοδιότητες (ασφαλιστικές ενημερότητες –βιβλιάρια συνταγών κα). Οι επιστολές μας ήσαν επάνω από τρείς αρχικά.  Πριν από 40 ημέ ρες επικοινώνησε μαζί μου – με την βοήθεια και του Προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου. Ηλείας ο Πρόεδρος του Τομέα ΤΣΑΥ του ΕΤΑΑ κ. Μάρ. Θεμιστοκλέους του εξέθεσα τα προβλήματα, διαμαρτυρήθηκα για την ταλαιπωρία που υφίσταται μεγάλος αριθμός υγειονομικών και για απλά πράγματα  και με διαβεβαίωσε ότι θα προωθήσει νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα επανέλθουν οι αντιπροσωπείες στην περιφέρεια με συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Ζήτησα αυτό να επιταχυνθεί. Πριν 10 ημέρες με επιστολή του ενημέρωσε  ότι έγινε η νομοθετική ρύθμιση, ζήτησε να ενημερωθεί   για τον αριθμό των υγειονομικών στον Νομό μας, απαντήσαμε και ζητήσαμε και πάλι επιτάχυνση διαδικασιών.
Συγχρόνως δια της επιστολής μας κάναμε γνωστό ότι κι εδώ δεν εκτελούνται από τα Φαρμακεία του Νομού οι συνταγές του ΤΣΑΥ (διότι δεν καταβάλλονται μέσα σε λογικά χρονικά όρια οι αμοιβές για χορηγηθέντα φάρμακα)  και ότι δεν αποδίδονται οι αμοιβές ιατρών που έχουν προσφέρει υπηρεσίες Ιατρικών επισκέψεων και πράξεων (ακόμη και προ 3ετίας και πλέον) σε ασφαλισμένους του ΤΣΑΥ με εντολές μέσα από τα γνωστά «χαρτάκια» των Ιατρικών επισκέψεων και πράξεων. Θεωρήσαμε και τα δύο ως απαράδεκτα  να γίνονται σε ένα Ταμείο που το θεωρούμε και είναι υγιές. Έτσι έχουν (περιληπτικά) τα νέα για την λειτουργία του ΤΣΑΥ. Μέσα σε αυτήν την εβδομάδα θα κάνω νέα (τηλεφωνική) παρέμβαση με την ελπίδα ότι θα υπάρξει λύση στο πρόβλημα αυτό, κυρίως επαναλειτουργίας της αντιπροσωπείας για βασικές εργασίες.
Συνάδελφοι όπως και στην αρχή αναφέραμε είναι ήδη γεγονός πως βιώνουμε τεράστιες αλλαγές στον τρόπο και την ποιότητα που παρέχεται η υγεία και το Ιατρικό έργο τόσο η Αθμια όσο και η Βθμια Φρο ντίδα (στην χώρα μας).
Με όχημα την μεγάλη δημοσιονομική κρίση, το δημόσιο χρέος και την Τραπεζιτική κρίση, επιχειρείται μια τεράστια μείωση των δημόσιων δαπανών για την υγεία, που λόγω και της υστέρησης στους μισθούς και την ανεργία , εκ των πραγμάτων συμπαρασύρει στην μείωσή τους και τις ιδιωτικές δαπάνες.     

Σήμερα όλοι το ομολογούν ότι η Πολιτεία σ αυτούς τους δύσκολους καιρούς θα πρέπει να αντιμε τωπίσει με ιδιαίτερη φροντίδα την συμμετοχή της στις δαπάνες υγείας, φυσικά κάτω από έλεγχο και εξορθολο γισμό.  

                        Δυστυχώς την ίδια στιγμή  – το έχω ειπεί και προ 10μήνου - ίσως και διαχρονικά-  ανοίγει δρόμους και προοπτικές στα πολύ μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα που ανοίγουν παντού παραρτήματα, διαφημίζουν μειωμένες τιμές σ ορισμένες εργαστηριακές πράξεις – χωρίς να ομιλούν για πλαφόν και για το σύνολο αυτών που θα εκτελούν (επιδιώκοντας την μεγέθυνση των πόρων που θα εισπράττουν).  Και δεν αναφέρουν ότι επιζητούν κυρίως συμβάσεις με το κράτος για να λαμβάνουν την πολύ μεγάλη με ρίδα των διατιθέμενων ποσών κυρίως, από τον ΕΟΠΠΥ και τα άλλα Δημόσια Ταμεία, εξοβελίζοντας επαγγελματικά, από το έργο και το αντικείμενό τους, τους μεμονωμένους ιδιώτες Ιατρούς. Αυτούς που στήριξαν και υλοποίησαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια την πρωτοβάθμια φροντίδα.

                        Έτσι οδηγούμεθα σιγά σιγά σε μια περίεργη, πέρα για πέρα, «ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών υγείας» από τους λίγους και όχι από τους πολλούς γιατρούς, που για χρόνια κρίνονταν – κι όλο το 24ωρο - απ΄ όλους τους πολίτες. 
                        Το κράτος δείχνει να επιθυμεί την υποχώρηση από τις μεγάλες συμμετοχές δαπανών  για τους δημόσιους φορείς της υγείας. Επιθυμεί την σμίκρυνση των οικονομικών μεγεθών σ αυτόν τον κρίσιμο τομέα.Ίσως και την μετακύλησή τους.
                         Έτσι εκτιμάμε πως οι πολίτες και ιδίως  οι πολλοί με τα χαμηλά εισοδήματα θα βιώσουν προβλήματα  και ανασφάλεια. Και θα έχουμε υποχώρηση  στους δείκτες της υγείας.
Όπως το έχουμε ξαναπεί θεωρούμε πως, με την συνεργασία και του ιατρικού κόσμου, υπάρχουν περιθώρια  εξ ορθολογισμού των δαπανών για την υγεία.
Κυρίως με τον έλεγχο των προμηθειών ιδίως στην μείωση των τιμών των προσφερόμενων υλικών για υλικά επεμβατικών ή επανορθωτικών επεμβάσεων και πράξεων κα,  αλλά και μεγάλη μείωση των χρησιμοποιούμενων φαρμάκων.

                        Ζητάμε συγχρόνως να ενισχυθούν νομοθετικά και θεσμικά οι δυνατότητες των Ιατρικών Συλλόγων να απομονώνουν τις λίγες παραβατικές συμπεριφορές και την συντομότερη δικαστική εκκαθάριση των αποδεδειγμένα παραβατικών πράξεων.
Φυσικά καταδικάζουμε την κατευθυνόμενη επικοινωνία  από  ορισμένα ΜΕ – που γίνεται για να στρέψει την προσοχή των πολιτών από τα πραγματικά προβλήματα.

Εμείς εν τέλει θα είμαστε παρόντες, για να ενημερώνουμε υπεύθυνα, και για να αγωνιστούμε για ένα επί πεδο υπηρεσιών υγείας που το έχει  ανάγκη ο πολίτης, για να προστατεύσουμε την έντιμη άσκηση του Ιατρικού έργου,  για  να  είμαστε χρήσιμοι στον πολίτη.


      Για το ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Πύργου Ολυμπίας

                 Ο  Πρόεδρος                                                                       Ο Γενικός  Γραμματέας

       Νίκος Σπ. Γαλανόπουλος                                                             Ιωάν. ΔάραςΔεν υπάρχουν σχόλια: