Τετάρτη, Ιουνίου 15

Συμφέρει την Ελλάδα η αύξηση του βραχυπροθέσμου δανεισμού;

Την τρέχουσα χρονιά η Ελλάδα θα αντλήσει από το μηχανισμό δανεισμού περίπου 42 δις από τα συνολικά 58-59 δις. ευρώ που θα δανειστούμε για το 2011. Τα 16- 17 δις ευρώ από τη στιγμή που η χώρα δεν μπορεί να συνάψει δάνεια 5ετους ή 10ετους διάρκειας θα καλυφθούν μέσω δανεισμού με έντοκα γραμμάτια βραχυπρόθεσμης διάρκειας 13- 26 εβδομάδων τα επιτόκια των οποίων κυμαίνονται μεταξύ 4.5 έως 5%.

Χθες ο Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) άντλησε 1,625 δισ. ευρώ σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με επιτόκιο που διαμορφώθηκε στο 4,96%, από 4,88% στην προηγούμενη δημοπρασία. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προσφο­ρές ύψους 3,225 δισ. ευρώ, πού υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,58 φορές, παρόλο που μια μέρα πριν ο οίκος αξιολόγησηςStandard & Poor’s είχε προβεί σε νέα υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) οι οποίοι έχουν πρόσβαση, κατ’ αποκλειστικότητα, στους μηχανισμούς βραχυπρόθεσμου δανεισμού και γενικότερα στις δανειακές ανάγκες του Ελληνικού Δημοσίου ώστε να προωθούν τις συναλλαγές τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου τόσο στην εγχώρια όσο και στις διεθνείς αγορές. Επιπρόσθετα, η ελληνική νομοθεσία δίνει το δικαίωμα στους Β.Δ.Α. να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τις εκδόσεις και τις στρατηγικές αναδιάρθρωσης του δημοσίου χρέους καθώς συμμετέχουν με εκπροσώπους τους στους εποπτεύοντες φορείς που είναι αρμόδιοι για την χρηματοοικονομική διαχείριση της αγοράς τίτλων. Οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς είναι κυρίως τράπεζες, από αυτές 17 είναι ξένες και 5 ελληνικές.

Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει εδώ είναι αν και κατά πόσο συμφέρει (σε ότι αφορά τόκους – προμήθειες – εκμετάλλευση δανείων- ποσοστό μεταβολής πραγματικού χρέους ) την Ελλάδα να ανακυκλώνει συνεχώς ένα ποσοστό χρέους από 25 έως 30%; όταν μάλιστα οι βραχυχρόνιες επενδύσεις από οικονομικής άποψης συμφέρουν περισσότερο τον επενδυτή και το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα προβλέπει ότι το 2015 θα φθάσουμε να πληρώνουμε για τόκους το 11,1 του ΑΕΠ.

[ δείτε τη ΣΥΝΘΕΣΗ του χρέους στις 30/09/2010]

Δεν υπάρχουν σχόλια: