Σάββατο, Ιουνίου 25

Οριστικό ξεπούλημα μέσω μεσοπρόθεσμου

Σε ανώνυμη εταιρία που θα διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς ανταλλάγματα,περιουσιακής φύσεως δικαιώματα, δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του Μεσοπρόθεσου.

Επίσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Μεσοπρόθεσου, εμπράγματα δικαιώματα τρίτων στο έδαφος μπορεί να κηρύσσονται αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αν κρίνονται αναγκαία από τον επενδυτή και με τιμή που θα καθορίσει ο επενδυτής ή η ανώνυμη εταιρία.

Τα έσοδα του Ταμείου διατίθενται για:

α) Την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.

β) Την αποπληρωμή τυχόν χρεών του.

γ) Την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων.

δ)Την πληρωμή των κάθε είδους δαπανών που απαιτούνται για την

εκπλήρωση του σκοπού του.

Όπως μπορούμε όλοι να καταλάβουμε η δημόσια και η ιδιωτική περιουσία εμμέσως περνάει στην κατοχή μιας ανώνυμης εταιρείας της οποίας το πενταμελές διορισμένο διοικητικό συμβούλιο θα έχει κάθε δικαίωμα να πουλάει και να διαχειρίζεται χωρίς περιορισμούς τα περιουσιακά στοιχεία μιας ολόκληρης χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: