Πέμπτη, Μαρτίου 3

Παράνομες τοποθετήσεις δασκάλων για τη διδασκαλία της φυσικής αγωγής στα δημοτικά σχολεία

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τον Νόμο 1268/82 για το θεσμικό πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης αποτελούνται από Σχολές.
Οι Σχολές καλύπτουν ένα σύνολο συγγενών επιστηµών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία για την επιστηµονική εξέλιξη αλληλεπίδραση τους και ο αναγκαίος για την έρευνα και τη διδασκαλία τους συντονισµός. Οι Σχολές διαιρούνται σε Τµήµατα.
Το Τµήµα αποτελεί τη βασική λειτουργική ακαδηµαϊκή µονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο µιας επιστήµης. Το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος οδηγεί σε ένα ενιαίο πτυχίο. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, είναι δυνατόν να καθορίζονται κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις του ενιαίου πτυχίου που χορηγεί ένα ΤµήµαΚάθε τμήμα έχει το δικό του πρόγραµµα σπουδών που περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ' επιλογή υποχρεωτικών και των προαιρετικών µαθηµάτων, το περιεχόµενά τους, τις εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαµβάνεται το κάθε µορφής επιτελούµενο διδακτικό έργο και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των µαθηµάτων.
Το γνωστικό αντικείμενο που κατά κύριο λόγο καλλιεργείται στο Πανεπιστημιακό Τμήμα αναπόφευκτα προσδιορίζει και την επιστημονική ταυτότητα των πτυχιούχων του ΤμήματοςΣτη βάση αυτού του πλαισίου λειτουργεί και το τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
Για την εισαγωγή υποψηφίων στα Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής, να το δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο, να συγκεντρώσει το γενικό βαθμό πρόσβασης και να εξεταστεί σε αγωνίσματα.
Σκοπός του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, σύμφωνα με τα ιδία τα τμήματα, είναι α. η ανάπτυξη, προώθηση, διάδοση και εφαρμογή γνώσεων σχετικών με την άθληση, τον αγωνιστικό αθλητισμό, τη φυσική δραστηριότητα και την υγεία μέσα από παροχή εμπειριών μάθησης, πράξης και απόκτησης δεξιοτήτων σχετικών με το ευρύτερο γνωστικό πεδίο της επιστήμης της άθλησης, της φυσικής αγωγής και δραστηριότητας αλλά και με στοιχεία επιμέρους εξειδίκευσης.β.Η δημιουργία γνώσης και ικανότητας για παροχή υπηρεσιών σε τοπικούς αλλά και εθνικούς ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς οργανισμούς σε συναφή με τον αθλητισμό και τη φυσική αγωγή δραστηριότητες.γ. Η παροχή γνώσεων και εμπειριών που θα εξοικειώσουν και θα καταστήσουν τον φοιτητή ικανό να αναζητά και να χειρίζεται τις διαθέσιμες πληροφορίες, δια μέσω νέων τεχνολογιών για τη συνεχιζόμενη - δια βίου εκπαίδευση του. κ.α.
Η δομή του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών των Τ.Ε.Φ.Α.Α. αποτελείται από α. το βασικό Κύκλο Σπουδών που αφορά στα πρώτα τέσσερα εξάμηνα (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄) και περιλαμβάνει μαθήματα κορμού τα οποία παρέχουν βασικές γνώσεις σχετικές με τα αντικείμενα της αθλητικής επιστήμης. Σκοπός του Βασικού Κύκλου Σπουδών είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν τις θεωρητικές γνώσεις και τις εμπειρίες από την πρακτική εφαρμογή που κρίνονται απαραίτητες για να επιτευχθεί η εξειδίκευση που ακολουθεί στον Κύριο Κύκλο ΣπουδώνΒ.τον Κύκλο Εξειδίκευσης που αφορά στα τέσσερα τελευταία εξάμηνα σπουδών (Ε΄, Στ΄, Ζ΄, και Η΄). Όλοι οι φοιτητές επιλέγουν μια κατεύθυνση από αυτές που προσφέρει το Πρόγραμμα και παρακολουθούν τα αντίστοιχα μαθήματα.
Στα πλαίσια της κατεύθυνσης αυτής οι φοιτητές δηλώνουν επιπλέον μία Ειδικότητα και παρακολουθούν τα σχετικά μαθήματά της. Με τον τρόπο αυτό αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις, εμπειρίες πρακτικής άσκησης και δεξιότητες οι οποίες τους καθιστούν ικανούς στην Κατεύθυνση και την Ειδικότητα της επιλογής τους. Παράλληλα, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν σημαντικά την αναλυτική και ερευνητική τους ικανότητα και να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο χώρο της Ειδικότητάς τους.Στα Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ο αριθμός μαθημάτων, (ενδεικτικά αναφέρω τη δομή του τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του δημοκράτιου πανεπιστημίου Θράκης ) είναι 70 ο Αριθμός διδακτικών ωρών: 170 ο Αριθμός διδακτικών ακαδημαικών μονάδων (ECTS): 233Τα διδασκόμενα μαθήματα ανά έτος σπουδών είναι:
Α Έτος σπουδών
Καλαθοσφαίριση, Γυμναστική, Ξένη Γλώσσα Ι, Κοινωνιολογία του Αθλητισμού, Ανατομία, Φυσιολογία, Παιδαγωγικά, Νέες Τεχνολογίες στη Φυσική Αγωγή, Κλασικός Αθλητισμός, Ποδόσφαιρο, Πετοσφαίριση, Ελληνικοί χοροί, Ξένη Γλώσσα ΙΙ, Ψυχολογία, Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητισμού, Κινητική Μάθηση, Εμβιομηχανική
Β΄- έτος σπουδών
Χειροσφαίριση, Ενόργανη Γυμναστική, Εργοφυσιολογία, Φυσική Αγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Αθλητικές Κακώσεις, Ιστορία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Φυσική Αγωγή στην Προσχολική Ηλικία, Φυσική Αγωγή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Παιδιά με Αναπηρίες στο Σχολικό Περιβάλλον, Προπονητική, Πρώτες Βοήθειες, Εργαστήριο Αξιολόγησης Αθλητικής Απόδοσης, Εργαστήριο Φυσικής Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, στην A'/βάθμια και B'/θμια Εκπαίδευση.
Γ΄- έτος σπουδών
Τεχνικές έρευνας, μάθημα Κατεύθυνσης, Απαιτούμενο Ειδικότητας, Aerobic και Εναλλακτικές Μορφές Άσκησης , Στατιστική στη Φυσική Αγωγή, Εργασιακός Αθλητισμός – Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), μάθημα επιλογής, Άσκηση με αντιστάσεις.
Δ΄- έτος σπουδών
Αξιολόγηση στη Φυσική Αγωγή, Πρακτική άσκηση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Εργαστήριο Παρουσίασης και Ανάλυσης Δεδομένων μέσω Η/Υ, Επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας, μάθημα Κατεύθυνσης, μάθημα Ειδικότητας, Πρακτική Άσκηση Ειδικότητας,Πρακτική Άσκηση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και τα Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 320/83 χορηγούν αντίστοιχα πτυχία, τα οποία παρέχουν στους κατόχους τουςτη δυνατότητα να διορίζονται ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί σε σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης και σε νηπιαγωγεία, αντίστοιχα Στις παιδαγωγικές σχολές [ ενδεικτικά αναφέρω το παράδειγμα του παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του πανεπιστημίου Πατρών] τα μαθήματα , Φυσική Αγωγή, Αισθητική Αγωγή, Ξένες Γλώσσες αποτελούν ανεξάρτητο κύκλο μαθημάτων (αισθητικός κύκλος). Από αυτή την ομάδα οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν υποχρεωτικά τέσσερα (4) μαθήματα (1 από το καθένα).
Όλα τα μαθήματα (των τεσσάρων Τομέων και των μαθημάτων του αισθητικού κύκλου) που δε θα επιλεγούν με την παραπάνω ρύθμιση συνιστούν νέο κύκλομαθημάτων ελεύθερης επιλογής. Από τα επιλεγόμενα μαθήματα ο φοιτητής επιλέγει όσα του χρειάζονται, προκειμένου να καλύψει τον αριθμό μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.Με άλλα λόγια, ο πτυχιούχος του παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης υπάρχει περίπτωση να μην επιλέξει ούτε ως μάθημα ελεύθερης επιλογής (για ένα εξάμηνο) τη Φυσική Αγωγή. Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι η φυσική αγωγή και οι ξένες γλώσσες υπάρχουν ως μάθημα ελεύθερης επιλογής σε αρκετά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Α.Ε.Ι.).{ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ- παράδειγμα, αν ο φοιτητής του πολυτεχνείου πάρει ως μάθημα επιλογής τη φυσική αγωγή σημαίνει ότι μπορεί να διδάξει το μάθημα της φυσικής αγωγής στα σχολεία της Α/θμιας εκπαίδευσης; }-
Το Μάθημα της φυσικής αγωγής στην Α/θμια εκπαίδευση
Μέχρι το 1983 η διδασκαλία της φυσικής Αγωγής στην Α/θμια εκπαίδευση, όπως και τα υπόλοιπα μαθήματα των ειδικοτήτων, γινόταν από τους δασκάλους γενικών μαθημάτων. Η ανάγκη όμως για επάρκεια και καταλληλότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού αλλά και η ανάγκη για αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης οδήγησε στην είσοδο με το νόμο 1566/85 των εκπαιδευτικών ειδικότητας Φυσικής Αγωγής στα δημοτικά σχολεία. Ο εν λόγω σχεδιασμός, σύμφωνα με το παιδαγωγικό ινστιτούτο, ολοκληρώθηκε το 1999 με τη δημιουργία οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών ειδικότητας Φυσικής Αγωγής σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού σχολείου. Υποστηρικτικό υλικό του εκπαιδευτικού φυσικής αγωγής είναι και τα βιβλία φυσικής αγωγής. { ο νόμος πλαίσιο 1566/85 αναφέρει, μεταξύ άλλων σχετικά, Άρθρο 4 παρ.12
Η διδασκαλία στα δημοτικά σχολεία μαθημάτων φυσικής αγωγής, μουσικής ξένων γλωσσών και καλλιτεχνικών μαθημάτων μπορεί να ανατίθεται, εκτός από τους δασκάλους, και σε εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε άλλους ειδικούς εκπαιδευτικούς που έχουν τα αντίστοιχα επιστημονικά προσόντα*
[ * Επιστημονικά προσόντα νοείται η πιστοποιημένη διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών του αντίστοιχου τμήματος] .
Επίσης το άρθρο 92 παρ2 του ίδιου νόμου έδινε προθεσμία 3 χρόνων για να ολοκληρωθεί η διαδικασία δημιουργίας οργανικών θέσεων ειδικοτήτων στα σχολεία της Α/θμιας εκπαίδευσης. Από τότε το μάθημα της φυσικής αγωγής στα σχολεία Α/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης της χώρας διδάσκεται αποκλειστικά από πτυχιούχους του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού [ ΠΕ11]. Κλάδος ΠΕ11 σύμφωνα με το νόμο 1566/85 ορίζονται οι πτυχιούχοι τμήματος φυσικής αγωγής και αθλητισμού της ημεδαπής και αλλοδαπής ή οποίοι σύμφωνα με τα εκάστοτε κριτήρια διορισμού μπορούν και να καταλάβουν τις αντίστοιχες κενές ή νεοϊδρυθείσες οργανικές θέσεις στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης .ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: (Για το διορισμό σε οργανική θέση δασκάλου (ΠΕ70) απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος ΑΕΙ κατεύθυνσης δασκάλων).
Μεταξύ των σκοπών του μαθήματος της φυσικής αγωγής είναι και η αποτελεσματική μεταφορά της γνώσης και των δεξιοτήτων από τη θεωρία στην πράξη - στο σχολικό περιβάλλον.
Συγκεκριμένα, το μάθημα αφορά στο σχεδιασμό και την εφαρμογή ωριαίων μαθημάτων με αναπτυξιακά κατάλληλες και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, διαμόρφωσης του περιβάλλοντος μάθησης, διαχείρισης της τάξης, τη χρήση του αναλυτικού προγράμματος ΦΑ, πολύπλευρη αξιολόγηση των μαθητών και του διδάσκοντα και με σύνδεση της μάθησης και της συμπεριφοράς με το εξωσχολικό περιβάλλον.Τα Αναλυτικά Προγράμματα της Φυσικής Αγωγής για το δημοτικό σχολείο θέτουν ως στόχο την καλλιέργεια της αθλητικής επιδεξιότητας των μαθητών και μέσω αυτής την καλλιέργεια άλλων στόχων όπως της υγείας, ψυχικών χαρακτηριστικών όπως η κοινωνικοποίηση και η αυτοεκτίμηση καθώς επίσης και γνωστικών χαρακτηριστικών. Ο όρος φυσική Αγωγή είναι σχετικά νέος, εναρμονιζόμενος με τη διεθνή ορολογία (Physical Education). Με θέματα που αφορούν στη διδασκαλία της Φ.Α. στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ασχολούνται τόσο τα ανά την Ελλάδα γραφεία φυσικής αγωγής, όσο και οι ειδικοί σύμβουλοι φυσικής αγωγής. Γραφείο φυσικής αγωγής υπάρχει επίσης στο υπουργείο παιδείας και στο παιδαγωγικό ινστιτούτο.
-Διορισμοί και προσλήψεις εκπαιδευτικών στην Α/ΘΜΙΑ και Β/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
Σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. 96218/Δ2 από 02-08-2010 εγκύκλιο τη σχολική χρονιά 2010-11 από τον κλάδο ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής δικαίωμα διορισμού στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση είχαν: οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ έτους 2008, για την πλήρωση 6 θέσεων. β) όσοι συμπλήρωσαν μέχρι 30-6-2010 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών με επιτυχή συμμετοχή σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του κλάδου τους και έχουν συμπληρώσει μέχρι και 29.833 μόρια πραγματικής προϋπηρεσίας, για την πλήρωση 3 θέσεων.γ) από τους εγγεγραμμένους στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών όσοι μέχρι 30.6.2010 έχουν συμπληρώσει μέχρι και 61.967 μόρια πραγματικής προϋπηρεσίας, για την πλήρωση 4 θέσεων.δ) όλοι όσοι συμπλήρωσαν μέχρι 30-6-2008 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών και έχουν συμπληρώσει μέχρι και 44.801 μόρια πραγματικής προϋπηρεσίας, για την πλήρωση 10 θέσεων.Για τον κλαδο ΠΕ70-Δασκάλων, ειχαν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση διορισμού οι (Φ.361.1/207/96261/Δ1 εγκυκλιος)ΠΕ70 Δάσκαλοι οι οποίοι περιλαμβάνονταν:(α) στον ενιαίο πίνακα διορισμών και έχουν τουλάχιστον 9,167 μόρια πραγματικής προϋπηρεσίας και(β) στον πίνακα διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 (2Π/2008 Προκήρυξη), όπως δημοσιεύτηκε στο αριθμ. 571/23-07-2009 ΦΕΚ τ॥Οι υποψήφιοι προς διορισμό καλούνταν να υποβάλουν μαζί με το έντυπο της Αίτησης-Δήλωσης και Αντίγραφο του τίτλου σπουδών. Για την κάλυψη την τρέχουσα σχολική χρονιά των λειτουργικών κενών στην Α/θμια και τη Δ/βθμια εκπαιδευση το υπουργείο παιδείας με την Αρ.Πρωτ.73493/Δ2/23-06-2010/ΥΠΔΒΜΘ εγκύκλιο κάλεσε τους αδιόριστους υποψηφίους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων να υποβάλουν αίτηση για να μπορέσει να προχωρήσει στην κατάρτιση ανάλογων πινάκων για κάθε ειδικότητα και διδακτικό αντικείμενο. Στις διατάξεις της παρ. 5 περίπτ. α΄ του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ138/22.7.2004 τ. Α΄) ορίζεται ότι από την έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006 η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα στον οποίο κατατάσσονται, με αίτησή τους, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατά σειρά που εξαρτάται από αα) προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, ένα μόριο για κάθε μήνα της προϋπηρεσίας τους, ββ) σε όσους έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον τελευταίο προ της συντάξεως του ως άνω πίνακα διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π., ένα μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση, γγ) σε όσους έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό, μισό μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση. Όσοι υπάγονται σε περισσότερες της μιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια αυτών.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: οι εκπ/κοί των κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ11 μπορούν να επιλέξουν να προσληφθούν τόσο στην Α/θμια όσο και στην Β/θμια Εκπ/ση. Στα απαιτούμενα από την εγκύκλιο δικαιολογητικά προαπαιτούμενο για την κατάθεση αίτησης είναι η ύπαρξη και κατάθεση επικυρωμένου αντίγραφου του τίτλου σπουδών, στο οποίο θα αναγράφεται η ημεροχρονολογία και ο βαθμός κτήσης του πτυχίου και εκτός από τη διδακτική επάρκεια του γνωστικού αντικειμένου είναι απαραίτητη και η παιδαγωγική επάρκεια. Τα πτυχία που αντικαθιστούν το πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) είναι τα κάτωθι:α) Των Τμημάτων Α.Ε.Ι.:-Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών-Δημοτικής Εκπαίδευσης-Επιστημών της Αγωγής ή Επιστημών Αγωγής Προδημοτικής Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Αγωγής Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου-Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας-Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδώνβ) Σχολής Νηπιαγωγώνγ) Παιδαγωγικής Ακαδημίαςδ) Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος στις επιστήμες της Αγωγής και ε) Καθηγητικών Σχολών.Σημειώνεται ότι Καθηγητικές σχολές κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α΄), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.2 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/20-11-2003 τ.Α΄), για τους διορισμούς εκπαιδευτικών και τις προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών από το έτος 2004 και εφεξής, νοούνται τα πανεπιστημιακά τμήματα, των οποίων οι πτυχιούχοι διορίζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του ν. 1566/1985, χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης, σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών και των κλάδων ΠΕ1 Θεολόγων, ΠΕ2 Φιλολόγων, ΠΕ3 Μαθηματικών, ΠΕ4 Φυσικών, ΠΕ5 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ6 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ7 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ8 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας, ΠΕ16 Μουσικής (ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 πτυχιούχων Πανεπιστημίων), ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ33 Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ), ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας, ΠΕ40 Ισπανικής Γλώσσας και του κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής Πανεπιστημίων οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και η Ανώτερη Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) για διορισμό εκπαιδευτικών στον κλάδο ΠΕ17 (άρθρο 8, παρ.2 του ν. 3194/2003, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 παρ.5 του ν. 3404/2005, ( ΦΕΚ 260/17.10.2005 τ. Α΄), το άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 3687/2008) και το άρθρο 39, παρ. 1 του ν. 3794/2009.Στην ίδια εγκύκλιο (Αρ.Πρωτ.73493/Δ2/23-06-2010/ΥΠΔΒΜΘ) και στο κεφάλαιο λειτουργία ολοήμερου σχολείου για τα διδακτικά αντικείμενα, Αγγλική Γλώσσα, Αθλητισμός-Χορός, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Νέες Τεχνολογίες καλούνται να υποβάλουν αίτηση - δήλωση οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων, που έχουν τα προσόντα για τα διδακτικά αντικείμενα. Για τα διδακτικά αντικείμενα του Αθλητισμού και του Χορού μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού στη γενική εκπαίδευση και ανήκουν στον κλάδο ΠΕ11. Ο κλάδος ΠΕ11 είναι ενιαίος και η σειρά κατάταξης ορίζεται βάσει των κριτηρίων κατάρτισης πινάκων. Επομένως δεν υπάρχει το πεδίο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΧΟΡΟΣ, αλλά μόνο ο κλάδος ΠΕ11.

Τι έκανε την τρέχουσα σχολική χρονιά το υπουργείο παιδείας.
Αυθαίρετα και καταχρηστικά δλδη χωρίς να στηρίζεται σε κάποιο νόμο η Δ/νση Σπουδών της Πρωτοβάθμιας του Υπουργείου έστειλε στις δ/νσεις πρωτοβάθμιας της χώρας την αρ. πρ. Φ.12/668/67296/Γ1, 10-06-2010 εγκύκλιο, η οποία για το ζήτημα υποστηρίζει ότι “η Φυσική Αγωγή και η Μουσική, αν δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης ειδικότητας, διδάσκονται από δασκάλους”Εν συνεχεία και σύμφωνα με την αρ. πρ. Φ.12/668/67296/Γ1, 10-06-2010 εγκύκλιο, οι διευθύνσεις Α/θμιας εκπαίδευσης της χώρας θεώρησαν τα επιστημονικά προσόντα του δάσκαλου ισοδύναμα με αυτά των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής σε ότι αφορά τη διδασκαλία της φυσικής αγωγής στην Α/θμια εκπαίδευση και έδωσαν το δικαίωμα διδασκαλίας, με προφορική εντολή, του μαθήματος της φυσικής αγωγής στο δάσκαλο της τάξης σε δημοτικά σχολεία που υπήρχαν λειτουργικά κενά του μαθήματος της φυσικής αγωγής, αν και στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής που έκαναν αίτηση πρόσληψης ξεπερνούν τους 5.000. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι υπάρχει σωρεία παράτυπων έως και παράνομων ενεργειών σχετικά με την ανάθεση της διδασκαλίας του μαθήματος της φυσικής αγωγής στα σχολεία της Α/θμιας εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: